Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Domu Spotkań z Historią

Dom Spotkań z Historią, 00-326 Warszawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Dom Spotkań z Historią, 00-326 Warszawa, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej Domu Spotkań z Historią został zaprojektowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Dom Spotkań z Historią, 00-326 Warszawa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie dostępności jest Urszula Kubiszyn.
 • E-mail: koordynator@dsh.waw.pl 
 • Telefon: 22 2550510

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Domu Spotkań z Historią z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Dom Spotkan z Historią nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Dom Spotkań z Historią niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Dom Spotkań z Historią odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Dom Spotkań z Historią nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Dom Spotkań z Historią

Karowa 20

00-326 Warszawa

lub za pomocą e-mail:dsh@dsh.waw.pl.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

Przed budynkiem na ul. Karowej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na stanowisku recepcji znajduje się instrukcja do nawigacji po budynku w języku polskim i angielskim.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie niskiego parteru.

Obecnie w instytucji nie ma oprogramowania, które umożliwia korzystanie z zasobów Archiwum Historii Mówionej osobom niewidomym i niedowidzącym.

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową
  • Wejście dla gości od ul. Karowej wyposażone jest w podnośnik schodowy. Udźwig platformy wynosi 225 kilogramów. Platformę obsługuje pracownik lub pracownica recepcji DSH.
  • Droga ewakuacyjna od ul. Karowej wyposażona jest również w podnośnik schodowy, pozwalający osobom poruszającym się na wózku pokonać trzy stopnie schodów prowadzących od wejścia w dół korytarza.
  • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są trzy kondygnacje:
   parter: recepcja, szatnia, przestrzeń wystawiennicza, sala konferencyjna, księgarnia i kawiarnia
   niski parter: sale edukacyjne
   antresola: czytelnia.
 • Osoby z niepełnosprawnością wzrokową
  • Na drzwiach wejściowych do DSH znajduje się tabliczka z informacjami zapisanymi alfabetem Braille’a
  • Wejście dla gości zabezpieczone jest bramkami antykradzieżowymi, które zwężają światło wejścia i mogą stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją wzroku.
  • Przy recepcji znajduje się plan tyflograficzny z rozkładem pomieszczeń znajdujących się na parterze.
  • Na poziomie niskiego parteru na korytarzu obok sal edukacyjnych znajduje się plan tyflograficzny z rozkładem pomieszczeń na niskim parterze
  • Wzdłuż schodów prowadzących na niski parter poręcze znajdują się tylko wzdłuż części biegu.
  • Na poręczach wzdłuż schodów oraz na drzwiach do pokoi biurowych, sali konferencyjnej, toalet, toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenia dla opiekunek i opiekunów z dzieckiem znajdują się tabliczki z informacjami zapisanymi alfabetem Braille’a.
 • Osoby z niepełnosprawnością słuchową
  • W recepcji Domu Spotkań z Historią znajduje się pętla indukcyjna.
  • Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego, którym dysponuje recepcja Domu Spotkań z Historią. Więcej można przeczytać w informacji dla osób Głuchych i niesłyszących.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

25‑03‑2021 10:44:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikamiPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021

24‑02‑2021 09:03:11
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2023 11:47:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie