Zadania poszczególnych działów


 

W skład Działu Administracji wchodzą: sekretariat, archiwum zakładowe, Pracownia IT. Do zadań działu należy w szczególności:

  1. obsługa organizacyjno-prawna działalności bieżącej DSH;
  2. utrzymanie zaopatrzenia wszystkich działów DSH;
  3. planowanie i organizacja inwestycji oraz remontów i modernizacji siedziby DSH;
  4. utrzymanie i rozwój zaplecza technicznego i informatycznego DSH;
  5. współudział przy aktualizacji zawartości witryny www.dsh.waw.pl;
  6. tworzenie multimedialnych prezentacji na rzecz spotkań publicznych;
  7. koordynacja obiegu dokumentów w DSH;
  8. koordynacja spraw lokalowych związanych z siedzibą DSH.

Do zadań Działu Animacji należy:

  1. koordynacja merytoryczna i organizacyjno-logistyczna spotkań w siedzibie DSH;
  2. koordynacja merytoryczna i organizacyjna akcji miejskich oraz projektów specjalnych prowadzonych lub współorganizowanych przez DSH;
  3. koordynowanie i rozwijanie współpracy z animatorami kultury, artystami, dokumentalistami, kuratorami etc.

Do zadań Działu Archiwum Historii Mówionej (AHM) należy w szczególności:

  1. tworzenie i prowadzenie archiwum cyfrowego dotyczącego historii Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku;
  2. digitalizacja i opracowanie merytoryczne źródeł tekstowych dźwiękowych, filmowych i ikonograficznych zgromadzonych przez DSH oraz Fundację Ośrodka KARTA na rzecz najszerszego ich udostępniania w czytelni multimedialnej DSH, w komputerowych bazach danych, wystawach, publikacjach, działaniach edukacyjnych oraz Internecie;
  3. wspomaganie źródłowe wszystkich działań edukacyjnych, wystawienniczych i opiniotwórczych DSH;
  4. współdziałanie z innymi placówkami archiwalnymi w kraju i za granicą.

Do zadań Działu Edukacji należy:

  1. tworzenie programu edukacji historycznej w oparciu o wszystkie dane i zasoby DSH oraz Fundacji Ośrodka KARTA;
  2. przygotowanie merytoryczne i organizacyjne spotkań oraz projektów edukacyjnych w ramach celów statutowych DSH skierowanych do wszystkich poziomów nauczania i różnorodnych grup odbiorców;
  3. współpraca z metodykami nauczania Historii i WOS;
  4. przygotowanie materiałów i publikacji edukacyjnych;
  5. współdziałanie z innymi placówkami i środowiskami edukacji historycznej w kraju i za granicą.

Do zadań Działu Komunikacji należy w szczególności:

  1. prowadzenie i rozwój serwisu internetowego DSH oraz koordynacja funkcjonowania wszystkich zasobów udostępnianych przez DSH w sieci globalnej;
  2. wszechstronne działanie na rzecz budowy wizerunku DSH;
  3. obsługa i rozwój kontaktów z mediami, przygotowywanie materiałów prasowych, pozyskiwanie patronów medialnych;
  4. prowadzenie bazy kontaktów DSH;
  5. obsługa medialno-informacyjna imprez organizowanych przez DSH, w tym dbałość o jak najszerszą dostępność aktualnej informacji o programie DSH;
  6. organizacja kampanii społecznych i promocyjnych, przygotowanie materiałów reklamowo-informacyjnych, w tym nadzór nad ich produkcją;
  7. monitorowanie i archiwizowanie materiałów o DSH ukazujących się we wszystkich mediach (prasa, radio, telewizja, Internet);
  8. współpraca z partnerami DSH oraz innymi instytucjami w zakresie działań promocyjnych.

Do zadań Działu Księgowości i Kadr należy w szczególności:

  1. kontrola dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym, prowadzenie kasy i współpraca z bankiem w zakresie obsługi DSH;
  2. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planie kont;
  3. prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej DSH, terminowa realizacja zobowiązań wobec kontrahentów oraz monitorowanie należności;
  4. rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Statystycznym i pozostałymi urzędami, którym podlega DSH;
  5. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zatrudnieniem pracowników oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym nadzór nad funduszem socjalnym;
  6. sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozliczeń rocznych wypłat wymienionych w punkcie 2;
  7. prowadzenie sprawozdawczości finansowo-księgowej na potrzeby Dyrektora DSH oraz organów zwierzchnich.

W skład Działu Publikacji wchodzi Księgarnia. Do zadań działu należy w szczególności:

  1. koordynacja przedsięwzięć wydawniczych w zakresie publikacji drukowanych, w tym książek, albumów, broszur, katalogów wystaw, kalendarzy etc., których DSH jest wydawcą lub współwydawcą;
  2. koordynacja dystrybucji wszystkich publikacji DSH, za wyjątkiem działalności handlowej, która leży w gestii księgarni DSH;
  3. koordynacja działań związanych z dystrybucją i promocją wydawnictw DSH;
  4. nadzór nad działalnością księgarni DSH;
  5. organizacja i prowadzenie w DSH spotkań i promocji, dotyczących publikacji na temat historii Warszawy, Polski i Europy.

Do zadań Działu Wystaw należy w szczególności:

  1. koordynacja merytoryczna i produkcyjna wystaw czasowych w DSH;
  2. koordynacja projektów zagranicznych;
  3. organizowanie ekspozycji historycznych w innych miejscach w kraju i za granicą;
  4. współdziałanie z innymi placówkami wystawienniczymi w kraju i za granicą;
  5. impresariat wystaw.

Do zadań Warszawskiej Pracowni Multimedialnej należy:

  1. koordynacja całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem i prezentowaniem materiałów filmowych w ramach działalności publicznej DSH, w tym cyklicznych i pojedynczych spotkań, wystaw, zajęć edukacyjnych oraz projektów historycznych organizowanych przez DSH w swojej siedzibie oraz w innych miejscach; organizowanie procesu rejestracji filmowej wydarzeń w DSH oraz wydarzeń organizowanych przez DSH poza jego siedzibą;
  2. tworzenie montaży filmowych promujących aktywność DSH do emisji w siedzibie DSH, Internecie oraz umieszczanych na nośnikach cyfrowych;
  3. prowadzenie archiwum filmowego, obejmującego wszelkie materiały pozyskane przez DSH, w tym rejestracje działalności bieżącej.

Do zadań Pracowni DTP i dokumentacji fotograficznej należy:

  1. koordynacja całokształtu spraw związanych z powstawaniem wystaw i publikacji DSH od strony graficznej, w tym współpraca w zakresie DTP z autorami projektów, fotografami i innymi współpracownikami oraz studiami graficznymi, drukarniami i pracowniami reprograficznymi;
  2. koordynacja całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem, opracowaniem i archiwizacją materiałów ikonograficznych w ramach projektów DSH;
  3. organizowanie procesu dokumentacji fotograficznej wydarzeń w DSH oraz wydarzeń organizowanych przez DSH poza jego siedzibą;
  4. prowadzenie archiwum ikonograficznego obejmującego wszelkie materiały pozyskane przez DSH, w tym rejestracje jego działalności bieżącej;
  5. praca archiwalna i merytoryczna przy projektach varsavianistycznych typu: spotkania, projekty multimedialne, aplikacje, kalendaria, portale.

Do zadań Warszawskiej Inicjatywy Kresowej, działającej jako samodzielna komórka organizacyjna na prawach pracowni, należy:

  1. upowszechnianie wiedzy źródłowej na temat tzw. Kresów Wschodnich II RP od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku poprzez spotkania, projekcje, publikacje, akcje miejskie, zajęcia edukacyjne etc.;
  2. współpraca z instytucjami, organizacjami i środowiskami oraz indywidualnymi badaczami i kolekcjonerami zaangażowanymi w dokumentowanie i popularyzację tematyki kresowej;
  3. promowanie tematyki kresowej, jako ważnego fragmentu dziedzictwa znaczącej części mieszkańców Warszawy.

Do zadań Księgarni DSH, działającej jako samodzielna komórka organizacyjna na prawach pracowni w ramach Publikacji, należy:

  1. gromadzenie i sprzedaż na terenie DSH i poza jego siedzibą publikacji, w tym publikacji multimedialnych, dotyczących historii Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku;
  2. współpraca z Ośrodkiem KARTA oraz dystrybucja ich wydawnictw;
  3. obsługa czytelni (udostępniane na miejscu książki i czasopisma z księgarni) w sali spotkań DSH;
  4. szeroka współpraca z wydawcami i dystrybutorami książki historycznej, w tym z innymi księgarniami;
  5. sprzedaż na terenie DSH i poza jego siedzibą materiałów służącym promocji DSH.

Do zadań Pracowni Spotkań, działającej jako samodzielna komórka organizacyjna, należy:

  1. koordynacja pracy Recepcji-Informacji;
  2. koordynowanie kalendarza wydarzeń DSH;
  3. koordynacja pracy operatora sprzętu audiowizualnego;
  4. organizacja spotkań zewnętrznych;
  5. czuwanie nad przestrzenią publiczną DSH;
  6. wynajmowanie przestrzeni innym instytucjom oraz osobom prywatnym;
  7. stała współpraca z ajentem kawiarni;
  8. produkcja wybranych wydarzeń animacyjnych;
  9. nadzór nad działalnością barku kawowego w DSH;
  10. prowadzenie i upowszechnianie w intranecie rocznego grafiku zdarzeń publicznych planowanych w DSH lub związanych z DSH, a organizowanych poza jego siedzibą.
Informacja wytworzona przez:
Anna Talarek
email: a.talarek@dsh.waw.pl tel.:22 255 05 05 fax: admin
, w dniu:  07‑05‑2018 06:34:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl
, w dniu:  07‑05‑2018 06:34:17
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2018 16:53:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive