Zadania poszczególnych działów


W skład Działu Administracji wchodzi sekretariat, archiwum zakładowe, Pracownia IT. Do zadań działu należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjno-organizacyjna działalności bieżącej DSH;
 2. zaopatrzenie działów DSH;
 3. planowanie i organizacja inwestycji oraz remontów i modernizacji siedziby DSH;
 4. utrzymanie i rozwój zaplecza technicznego i informatycznego DSH;
 5. współudział przy aktualizacji zawartości witryny www.dsh.waw.pl;
 6. koordynacja obiegu dokumentów w DSH;
 7. koordynacja spraw lokalowych związanych z siedzibą DSH;
 8. prowadzenie Archiwum Zakładowego;
 9. nadzór oraz kontrola nad obiegiem dokumentów.

 

Do zadań Działu Animacji należy:

 1. koordynacja merytoryczna i organizacyjno-logistyczna spotkań w siedzibie DSH;
 2. koordynacja merytoryczna i organizacyjna akcji miejskich oraz projektów specjalnych prowadzonych lub współorganizowanych przez DSH;
 3. koordynowanie i rozwijanie współpracy z animatorami kultury, artystami, dokumentalistami, kuratorami etc.
 4. koordynacja pracy Recepcji-Informacji;
 5. koordynowanie kalendarza wydarzeń DSH;
 6. koordynacja pracy operatora sprzętu audiowizualnego;
 7. organizacja spotkań zewnętrznych;
 8. czuwanie nad przestrzenią publiczną DSH;
 9. wynajmowanie przestrzeni innym instytucjom oraz osobom prywatnym;
 10. stała współpraca z ajentem kawiarni;
 11. produkcja wydarzeń animacyjnych;
 12. nadzór nad działalnością barku kawowego w DSH;
 13. prowadzenie i upowszechnianie w intranecie rocznego grafiku zdarzeń publicznych planowanych w DSH lub związanych z DSH, a organizowanych poza jego siedzibą.

 

Do zadań Działu Archiwum Historii Mówionej(AHM), należy   w szczególności:

 1. tworzenie i prowadzenie archiwum cyfrowego, dotyczącego historii Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku;
 2. digitalizacja i opracowanie merytoryczne źródeł tekstowych dźwiękowych, filmowych i ikonograficznych, zgromadzonych przez DSH oraz Fundację Ośrodka KARTA na rzecz najszerszego ich udostępniania w czytelni multimedialnej DSH,                         w komputerowych bazach danych, wystawach, publikacjach, działaniach edukacyjnych oraz Internecie;
 3. wspomaganie źródłowe wszystkich działań edukacyjnych, wystawienniczych i opiniotwórczych DSH;
 4. współdziałanie z innymi placówkami archiwalnymi w kraju i za granicą.

 

Do zadań Działu Edukacji należy:

 1. tworzenie programu edukacji historycznej w oparciu o wszystkie dane i zasoby DSH oraz Fundacji Ośrodka KARTA;
 2. przygotowanie merytoryczne i organizacyjne spotkań oraz projektów edukacyjnych w ramach celów statutowych DSH, skierowanych do wszystkich poziomów nauczania i różnorodnych grup odbiorców;
 3. współpraca z metodykami nauczania Historii i WOS;
 4. przygotowanie materiałów i publikacji edukacyjnych;
 5. współdziałanie z innymi placówkami i środowiskami edukacji historycznej w kraju i za granicą.

 

Do zadań Działu Komunikacji należy w szczególności:

 1. prowadzenie i rozwój serwisu internetowego DSH oraz koordynacja funkcjonowania wszystkich zasobów udostępnianych przez DSH w sieci globalnej;
 2. wszechstronne działanie na rzecz budowy wizerunku DSH;
 3. obsługa i rozwój kontaktów z mediami, przygotowywanie materiałów prasowych, pozyskiwanie patronów medialnych;
 4. prowadzenie bazy kontaktów DSH;
 5. obsługa medialno-informacyjna imprez organizowanych przez DSH, w tym dbałość o jak najszerszą dostępność aktualnej informacji o programie DSH;
 6. organizacja kampanii społecznych i promocyjnych, przygotowanie materiałów reklamowo-informacyjnych, w tym nadzór nad ich produkcją;
 7. monitorowanie i archiwizowanie materiałów o DSH ukazujących się we wszystkich mediach (prasa, radio, telewizja, Internet);
 8. współpraca z partnerami DSH oraz innymi instytucjami w zakresie działań promocyjnych.

 

Do zadań Działu Księgowości i Kadr należy w szczególności:

 1. kontrola dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym, prowadzenie kasy i współpraca z bankiem w zakresie obsługi DSH;
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planie kont;
 3. prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej DSH, terminowa realizacja zobowiązań wobec kontrahentów oraz monitorowanie należności;
 4. rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Statystycznym i pozostałymi urzędami, którym podlega DSH;
 5. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zatrudnieniem pracowników oraz prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym nadzór nad funduszem socjalnym;
 6. sporządzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń rocznych wypłat wymienionych w punkcie 2;
 7. prowadzenie sprawozdawczości finansowo-księgowej na potrzeby Dyrektora DSH oraz organów zwierzchnich.

 

W skład Działu Publikacji wchodzi Księgarnia. Do zadań działu należy w szczególności:

 1. koordynacja lub nadzór nad procesem wydawniczym publikacji drukowanych, w tym książek, albumów, broszur, katalogów wystaw, kalendarzy etc., we współpracy z innymi działami firmy i podmiotami zewnętrznymi;
 2. nadzór nad procesem wydawniczym publikacji współwydawcach przez DSH;
 3. organizacja kolegiów wydawniczych;
 4. koordynacja lub nadzór nad działaniami związanymi z dystrybucją publikacji DSH, za wyjątkiem działalności handlowej (należącej do zadań księgarni DSH);
 5. koordynacja działań związanych z promocją publikacji DSH we współpracy z innymi działami Instytucji;
 6. organizacja spotkań promocyjnych wydawnictw własnych oraz udział w targach i wydarzeniach związanych z historią XX wieku i rynkiem książki;
 7. nadzór nad działalnością księgarni DSH;
 8. opieka nad spotkaniami promocyjnymi innych wydawców książek dotyczących historii Warszawy, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX w.

 

Do zadań Działu Wystaw należy w szczególności:

 1. koordynacja merytoryczna i produkcyjna wystaw czasowych w DSH;
 2. koordynacja innych projektów;
 3. organizowanie ekspozycji historycznych w innych miejscach w kraju i za granicą;
 4. współdziałanie z innymi placówkami wystawienniczymi w kraju i za granicą;
 5. Impresariat wystaw.

 

Do zadań Dwutygodnika należy w szczególności:

 1. prowadzenie i rozwój czasopisma internetowego Dwutygodnik.com, zawierającego działy: literatura, film, muzyka, teatr, media, sztuka, obyczaje;
 2. działanie na rzecz upowszechniania wiedzy o współczesnej kulturze, obyczajach i historii;
 3. współpraca w zakresie redakcyjnym i edytorskim z autorami i autorkami publikującymi w czasopiśmie Dwutygodnik.com;
 4. przygotowywanie i realizowanie koncepcji na cykle tematyczne, artykuły i eseje; 
 5. publikowanie cykli i wątków tematycznych łączących przeszłość ze zjawiskami teraźniejszymi, zgodnie z misją instytucji;
 6. prowadzenie działań promocyjnych czasopisma Dwutygodnik.com.

 

Do zadań Warszawskiej Pracowni Multimedialnej należy:

 1. koordynacja całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem i prezentowaniem materiałów filmowych w ramach działalności publicznej DSH, w tym cyklicznych i pojedynczych spotkań, wystaw, zajęć edukacyjnych oraz projektów historycznych organizowanych przez DSH w swojej siedzibie oraz w innych miejscach; organizowanie procesu rejestracji filmowej wydarzeń w DSH oraz wydarzeń organizowanych przez DSH poza jego siedzibą;
 2. tworzenie montaży filmowych promujących aktywność DSH do emisji w siedzibie DSH, internecie oraz umieszczanych na nośnikach cyfrowych;
 3. prowadzenie archiwum filmowego, obejmującego wszelkie materiały pozyskane przez DSH, w tym rejestracje działalności bieżącej;
 4. prowadzenie archiwum ikonograficznego obejmującego wszelkie materiały pozyskane przez DSH, w tym rejestracje jego działalności bieżącej;
 5. Praca archiwalna i merytoryczna przy projektach varsavianistycznych typu spotkania, projekty multimedialne, aplikacje, kalendaria, portale.

 

Do zadań Warszawskiej Inicjatywy Kresowej, działającej jako samodzielna komórka organizacyjna na prawach pracowni należy:

 1. upowszechnianie wiedzy źródłowej na temat tzw. Kresów Wschodnich II RP od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku poprzez spotkania, projekcje, publikacje, akcje miejskie, zajęcia edukacyjne etc.;
 2. współpraca z instytucjami, organizacjami i środowiskami oraz indywidualnymi i badaczami i kolekcjonerami zaangażowanymi w dokumentowanie i popularyzację tematyki kresowej;
 3. promowanie tematyki kresowej, jako ważnego fragmentu dziedzictwa znaczącej części mieszkańców Warszawy.

 

Do zadań Księgarni DSH, działającej jako samodzielna komórka organizacyjna na prawach pracowni w ramach Publikacji należy:

 1. przyjmowanie nakładów publikacji z drukarni oraz prowadzenie magazynu publikacji;
 2. sprzedaż na terenie DSH i poza jego siedzibą publikacji, w tym multimedialnych , dotyczących historii Warszawy, Polski, Europy Środkowo-Wschodniej XX w;
 3. dbałość o estetykę i funkcjonalność w przestrzeni księgarni oraz należyte eksponowanie publikacji DSH;
 4. współpraca z Ośrodkiem Karta oraz dystrybucja ich wydawnictw;
 5. szeroka współpraca z wydawcami i dystrybutorami książki historycznej;
 6. szeroka współpraca z innymi podmiotami w zakresie sprzedaży publikacji DSH i wydawanych przez DSH we współpracy z innymi podmiotami m.in. księgarniami, muzeami, bibliotekami etc.;
 7. priorytetowa sprzedaż i promocja publikacji własnych na terenie DSH i poza jego siedzibą, w tym udział w targach i wydarzeniach związanych z historią XX wieku i rynkiem książki.

 

Do zadań Pracowni Fotoedycji, działającej jako samodzielna komórka organizacyjna na prawach pracowni należy:

 1. współpraca dotycząca fotografii z Działami Wystaw, Publikacji, Edukacji, Komunikacji, Animacji oraz Warszawską Pracownią Multimedialną;
 2. prowadzenie kwerend fotograficznych;
 3. pozyskiwanie fotografii do projektów DSH;
 4. edycja fotografii do wystaw, katalogów i albumów;
 1. Kontakty robocze z podwykonawcami oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi współpracującymi z DSH w zakresie fotografii.
 2. Nawiązywanie oraz podtrzymywanie kontaktów z partnerami. zewnętrznymi (instytucje państwowe, fundacje, organizacje pozarządowe).
 3. Reprezentowanie DSH, w kwestiach związanych z zagadnieniami fotograficznymi, w kontaktach zewnętrznych.
 4. Współpraca z innymi działami DSH przy realizacji projektów.
 5.  Przygotowywanie wniosków do odpowiednich instytucji w sprawie dofinansowania planowanych projektów.

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Talarek
email: a.talarek@dsh.waw.pl tel.:22 255 05 05 fax: admin
, w dniu:  07‑05‑2018 06:34:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl
, w dniu:  07‑05‑2018 06:34:17
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2019 12:14:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie